06-03-2023

Uczniowie klas 0-3 naszej szkoły uczestniczą w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, realizowanym z inicjatywy Przedszkola Niepublicznego “Piastuś” w Inowrocławiu pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Celami projektu są:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 3. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.

Projekt realizowany jest w czterech modułach:

 • Moduł I „Kraina Muz”
 • Moduł II „Tu jest moje miejsce”
 • Moduł III „Kocham, lubię szanuję”
 • Moduł IV „Kultury świata”

Ze szczegółowym opisem inicjatywy można zapoznać się pod linkiem umieszczonym pod grafiką obok. Będziemy informować o poszczególnych etapach realizacji projektu w szkole ATUT.